Duo organic handsoap & body soap

Duo organic handsoap & body soap

Regular price €15.50 Sale

Organic handsoap [bitter orange] 250ml

Organic body soap [bitter orange] 300ml